Αγορά δομικών υλικών και μέτρα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος - Όμιλος Κριμάτογλου
16858
post-template-default,single,single-post,postid-16858,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Αγορά δομικών υλικών και μέτρα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος

20 Απρ Αγορά δομικών υλικών και μέτρα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος

Σε εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας υπάρχει η υποχρέωση σήμανσης CE στα δομικά υλικά. Εντούτοις η απουσία αξιόπιστου εθνικού συστήματος ελέγχου της αγοράς δομικών υλικών ουσιαστικά ακυρώνει την όποια υποχρέωση δημιουργώντας σοβαρό θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού και ποιότητας των κατασκευών.
Ο μηχανισμός ελέγχου της αγοράς που τυπικά έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας πρακτικά είναι ανενεργός, όχι λόγω βούλησης, αλλά λόγω ελλιπούς στελέχωσης. Αποτέλεσμα είναι η ευρεία κυκλοφορία ψευδών ή ελλιπών δηλώσεων σημάνσεων CE. Αυτό με τη σειρά του καθιστά τον ανταγωνισμό αθέμιτο μεταξύ ενός παραγωγού που θα τηρήσει κατά γράμμα τις διατάξεις και θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος το οποίο θα περάσει στο προϊόν του και μεταξύ ενός άλλου που έχει επισυνάψει μία μη έγκυρη σήμανση CE στα προϊόντα του. Το ουσιαστικό όμως πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά με το τι προδιαγραφών δομικά υλικά τελικά ενσωματώνονται στις κτηριακές κατασκευές και τι ασφάλεια παρέχουν στους χρήστες αυτών των κτηρίων.
Το έργο εποπτείας της αγοράς των δομικών υλικών πρέπει να ανατεθεί σε επαρκώς στελεχωμένη μόνιμη επιτροπή ελεγκτών, με δυνατότητα επιβολής προστίμων αρχικά και κλείσιμο της μονάδας παραγωγής σε περίπτωση υποτροπής. Το εγχείρημα απαιτεί μια πρόσθετη εκπαίδευση των μηχανικών της επιτροπής όσον αφορά τον έλεγχο του τεχνικού φακέλου του προϊόντος, δηλαδή (α) για το πώς επιβεβαιώνεται ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δοκιμές που ορίζουν τα πρότυπα, (π.χ. ότι έχει εμπλακεί στη διαδικασία – εάν απαιτείται – κοινοποιημένος φορέας πιστοποίησης κτλ.) και (β) για το πώς πραγματοποιείται η επαλήθευση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τις σχετικές προδιαγραφές των προτύπων μέσω εργαστηριακών ελέγχων.
Η επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτα όταν έχει υποψία ή συγκεκριμένη καταγγελία για προϊόν, να παραλαμβάνει δείγμα από την αγορά και να το παραδίδει προς έλεγχο σε αρμόδια διαπιστευμένα εργαστήρια. Το μέτρο μπορεί να δώσει ριζική λύση στη διασφαλίσει του δημοσίου συμφέροντος με δημιουργία ασφαλών κτηριακών κατασκευών, προστατεύοντας τον πολίτη και την υγιή επιχειρηματικότητα του κλάδου.