Υποχρεωτική εμπλοκή Πολιτικού Μηχανικού στα έργα τοποθέτησης Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης - Όμιλος Κριμάτογλου
16787
post-template-default,single,single-post,postid-16787,single-format-standard,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Υποχρεωτική εμπλοκή Πολιτικού Μηχανικού στα έργα τοποθέτησης Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

22 Μαρ Υποχρεωτική εμπλοκή Πολιτικού Μηχανικού στα έργα τοποθέτησης Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η Ελληνική πολιτεία, εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, προχώρησε σε σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων μεταξύ των οποίων ήταν και η θεσμοθέτηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕνΑΚ).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ, για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων, μια από τις τεχνικές λύσεις θερμομόνωσης που κυριαρχεί στους εξωτερικούς τοίχους, είναι η εφαρμογή των Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ).

Οι εργασία εφαρμογής ΣΣΕΘ πραγματοποιούνται σήμερα, ως επί το πλείστων, από εργατοτεχνικό προσωπικό χωρίς να προηγηθεί κανένας απολύτως ουσιαστικός έλεγχος της δομικής ευστάθειας του υφιστάμενου κτηρίου από Πολιτικό Μηχανικό.

Το αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων είναι να κουκουλώνονται σοβαρές υφιστάμενες βλάβες ή και να προκαλούνται νέες στο κτήριο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του κτηρίου και των χρηστών.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το πρόβλημα ουσίας που έχει ανακύψει.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο κτηριακό απόθεμα που παρουσιάζει γενικευμένες βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου των οποίων ο χαρακτήρας και η έκτασή τους επηρεάζουν την γενική ευστάθειά του.

Το πρόβλημα μπορεί να έχει προκύψει από διάφορες αιτίες όπως καταπόνηση από σεισμό, υπερφόρτωση από αλλαγή χρήσης, πρόβλημα στον αρχικό σχεδιασμό και στη σύνθεση του φορέα, πρόβλημα ποιότητας εδάφους θεμελίωσης, μη τήρηση της αρχικής μελέτης, κ.α.

Επίσης βλάβες γενικού χαρακτήρα στα υφιστάμενα κτήρια μπορεί να συνοδεύονται από βαριές βλάβες στους τοίχους πλήρωσης. Οι βλάβες στον οργανισμό πληρώσεως χαρακτηρίζονται βαριές, όταν εμφανίζεται θλιπτοδιατμητική θραύση, έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις, πλήρης αποσύνθεση τοιχοποιίας, σπάσιμο τούβλων, απόκλιση από κατακόρυφο στο σύνολο σχεδόν των τοίχων πλήρωσης της οικοδομής.

Σημειωτέων, τα ΣΣΕΘ σε επίπεδο κατασκευαστικής πρακτικής απαιτούν συχνά μια εκτεταμένη διάτρηση των δομικών στοιχείων, για τη μηχανική στήριξη των θερμομονωτικών πλακών, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν περεταίρω δομικές αποκολλήσεις, ρηγματώσεις αλλά και τραυματισμό του οπλισμού του φέροντος οργανισμού.

Το πρόβλημα είναι έξοχος σοβαρό και η πολιτεία πρέπει να επιβάλει την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας που προβλέπει την υποχρεωτική εμπλοκή Πολιτικού Μηχανικού στα έργα τοποθέτησης Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να συντελείται με τον παράλληλο έλεγχο της δομικής ευστάθειάς τους.

Κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να ξεκινήσει εάν δεν προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη από Πολιτικό Μηχανικό για την αναγκαιότητα ή μη δομικής ενίσχυσης και αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης.

Οι επεμβάσεις για την δομική ενίσχυση προηγούνται της όποιας ενεργειακής αναβάθμισης. Το δε κόστος της ενίσχυσης και αποκατάστασης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως επιμέρους κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης, κάτι που σήμερα δεν γίνεται.

H KGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ υποστηρίζει όλα τα έργα θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων σε υφιστάμενα κτήρια με Πολιτικό Μηχανικό, αρμόδιο για τον έλεγχο και την σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, χωρίς την απαίτηση πρόσθετης αμοιβής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν πραγματοποιούνται εργασίες εφαρμογής ΣΣΕΘ, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες επεμβάσεις δομικής ενίσχυσης που θα προσφέρουν, παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση, ασφάλεια στο κτήριο και τον χρήστη.